Pistão KMP para Yamaha XT | TDM 225 | TTR 230 0.25