Pistão KMP para Yamaha XT | TDM 225 | TTR 230 1.25
KMP - COD: 1211073

Pistão KMP para Yamaha XT | TDM 225 | TTR 230 1.25